Sunday, February 25, 2018

PANININDIGAN KONTRA SA CHA-CHA AT DIKTADURA

 

Statement
January 22, 2018

 

Umarangkada na ang pakanang Charter change ng rehimeng US-Duterte ngayong Enero. Isang malaking panloloko at atake sa mamamayan ang Cha-cha. Nagpapanggap itong panukala para sa pagbabago ng porma ng gobyerno tungo sa pederalismo, pero ang totoong hangad nito ay bigyan ng kapangyarihan ng diktador si Pangulong Duterte, palawigin ang termino ng mga halal na opisyal, pahinain o palabnawin ang karapatan ng mamamayan, tanggalin ang pagbabawal sa dayuhang base militar, at ibenta ang pambansang ekonomiya at patrimonya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ito na ang maituturing na pinakamasahol na tangka para baguhin ang Saligang Batas pabor sa pinaka-reaksyunaryong interes ng pasistang diktadura at imperyalistang paghahari sa bansa.

Noong Enero 16, 2018 ay naipasa na sa Kamara ang House Concurrent Resolution No. 9 (HCR No. 9) na nananawagan para buuin ang Kongreso bilang isang Constituent Assembly na may kapangyarihang magbalangkas ng bagong Konstitusyon. Ang Con-Ass ang itinutulak na pamamaraan dahil tiyak ang kontrol ni Duterte sa Kongreso. Magagawang iratsada ang mga reaksyunaryong panukala dahil sa supermajority sa Kamara at mayora sa Senado. Samantala, hindi pa naipapasa ng Senado ang naturang resolusyon at ngayon ay nagsasagawa pa ito ng mga pagdinig. Tutol ang Senado sa gagawing joint voting sa Con-Ass dahil mawawalan ito ng poder – lalamunin lang sila ng boto ng mayorya sa Kongreso.

Ang mga partikular na panukalang pagbabago sa Konstitusyon ay nilalaman naman ng panukalang Resolution of Both Houses No. 8 (RBH No. 8), ang panukalang Konstitusyon ng PDP-Laban, at iba pang panukalang nagtutulak ng pederalismo. Pero sa likod ng mga ito ang maitim na balakin na ipataw ang pasistang diktadura. Matapos mapagtibay sa plebisito ang bagong Konstitusyon, magkakaroon ng transition period tungo sa pagbubuo ng Federal Congress. Sa panahon ng transisyon, lulusawin ang dating Kongreso at ibibigay kay Duterte kapwa ang kapangyarihang ehekutibo at lehislatura. Si Duterte ay magkakaroon ng kapangyarihang gumawa ng batas at di na lamang ang magpatupad ng batas, tulad ng ginawa ni Marcos noon. Hindi nakasaad kung gaano katagal ang naturang transisyon.

Upang mahikayat ang mga mambabatas na suportahan ang Cha-cha, minumungkahi rin na palawigin ang termino ng mga halal na kongresista at senador. Posibleng ipagpaliban ang eleksyon ng 2019 at gawing 2022 o kung kailan man itakda ng bagong Konstitusyon. Ibig sabihin, mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang nasa pwesto kahit paso na ang kanilang termino sa 2019. May panukala ring gawing 5 taon ang dating 3 taong termino. Ang pangulo ay maaari nang mahalal nang 2 termino, na may 5 taon kada termino. Katunayan, walang

probisyon sa mga panukalang amyenda na nagbabawal kay Duterte na tumakbo uli sa 2022 at magkaroon ng panibagong 5-taong termino.

Bukod sa pagsentralisa ng kapangyarihan kay Duterte at pagpapalawig ng termino ng mga halal na opisyal, may ilang panukala rin para magkaroon ng income tax exemption ang pangulo, mga senador at congressman, mahistrado ng Korte at miyembro ng mga constitutional commissions. Samakatwid, ang Kongreso ay nagtutulak ng mga amyenda na sila rin mismo, kasama ng amo nilang si Duterte, ang pangunahing makikinabang. Bukod sa sagadsaring reaksyunaryo, garapal na para sa sariling pakinabang ng mga kasalukuyang nakaupo sa poder ang mga panukulang pagbabago sa Saligang Batas.

Sa pamamagitan ng pederalismo, ipapataw sa taumbayan ang isang panibagong istruktura ng burukrata kapitalismo – ang mga regional government. Ito’y pamumunuan ng mga regional governors at may kani-kaniyang regional assembly at iba pang ahensyang panrehiyon. Sa panukalang RBH No. 8, aabot sa 18 regional governments ang nais nilang itayo, dagdag sa kasalukuyang mga provincial, municipal at city governments. Paraan ito upang madagdagan ang mekanismo ng pangungurakot at kontrol sa kapangyarihan ng mga political dynasty at warlord. Panibagong gastos at mabigat na pasanin ito sa taumbayan.

Sa pagtatayo ng bagong Pederal na Republika, magkakaroon ng reorganisasyon sa buong burukrasya, kasama ang mga pambansang ahensya at mga korte. Sa mga nakahaing panukala, isang katiyakan na ang malawakang tanggalan ng mga kawaning publiko kapag binuwag na ang mga opisina na kinabibilangan nila.

Sa magaganap na reorganisasyon ng burukrasya, magkakaroon si Duterte ng pambihirang oportunidad na magtalaga ng mga pinuno at miyembro ng Commission on Elections, Commission on Audit, Civil Service Commission at mga mahistrado ng Federal Supreme Court hanggang sa mga mababang korte.

Ang ikalawang bugkos ng mga rebisyon sa Konstitusyon ay patungkol sa ekonomiya, partikular sa mga nalalabing proteksyon sa pambansang ekonomiya kontra sa dayuhang pag-aari. Kapwa ang RBH No. 8 at ang panukalang Konstitusyon ng PDP-Laban ay may layong tanggalin ang ilang nalalabing protectionist provisions ng Konstitusyon. Alinsunod na ito sa tunguhin ng rehimeng Duterte na ibukas nang todo ang lokal na ekonomiya sa dayuhang pag-aari at pamumuhunan. Nakaayon na rin ito sa matagal nang dikta ng dayuhang monopolyo kapitalismo at mga ahensya nito tulad ng American Chamber of Commerce, European Chamber of Commerce, World Bank at iba pa. Kalkulado rin ito upang makuha ang suporta ng mga malalaking burgesya komprador at mga imperyalistang amo nila para suportahan ang Charter change sa balatkayo ng proyektong “pederalismo”.

Kasama sa mga nais tanggaling probisyon ay ang pagbabawal sa 100% dayuhang pag-aari ng lupa, public utilities, educational institutions at mass media. Dalawa ang paraan ng rebisyon. Sa panukala ng PDP-Laban, tuwirang tatanggalin na ang mga naturang probisyon sa konstitusyon.

Sa RBH No. 8 naman ay idadagdag sa mga probisyon ang “otherwise provided by law”, upang bigyan ang Kongreso ng kapangyarihan na magpasa ng batas na magpapahintulot ng 100% dayuhang pag-aari sa lupa at mga naturang empresa na nakareserba dapat sa mga Pilipino. Sa pagbibigay ng poder sa Kongreso na magpasa ng batas na sa aktwal ay mag-aamyenda ng Konstitusyon pabor sa mga dayuhan, asahan na lalong sasahol ang burukrta kapitalismo.

Lubhang mapanganib ang panukalang pahintulutan ang 100% dayuhang pag-aari sa lupa at mga estratehikong empresa tulad ng public utilities, maging sa mass media at educational institutions. Pagbebenta ito ng buong ekonomiya at patrimonya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Pamamayagpag ito ng mga dambuhalang dayuhang kumpanya sa pagmimina at mga plantasyon. Pagsuko rin ito ng soberanya ng bansa. Maging ang mga pangkulturang institusyon na humuhubog ng kaisipan ng mamamayan ay isusuko na rin sa mga dayuhang interes. Kaugnay din nito, maging ang ilang propesyon na nakareserba sa mga Pilipino ay maaari na ring ibukas sa mga dayuhang propesyunal.

Kamakailan ay binawi ng Securities and Exchange Commission ang registration ng online media outlet na Rappler dahil daw sa isyu ng foreign ownership. Lumalabas na pantabing lang ito sa totoong layunin ng panunupil sa Rappler, lalo’t ang tunguhin ng rehimen ay payagan din ang 100% dayuhang pag-aari sa mass media kapag nabago na ang Konstitusyon.

Walang magiging pakinabang ang mga naghihirap na manggagawa, magbubukid, maralitang lungsod at pambansang minorya sa ilalim ng iskemang ito. Pinabubulaanan din nito ang pangako na ang pederalismo ang solusyon sa mga problema ng mga mahihirap na probinsya malayo sa sentro ng kapangyarihan, ang Metro Manila. Lalo lamang nitong palalalain ang problema ng kawalan ng lupa, pagsasamantala, mataas na bayarin, pagkawasak ng kalikasan at sapilitang pagpapalikas. Magpapatuloy rin ang paghahari ng mga political dynasties kahit sa ilalim ng pederal na porma ng gobyerno. Tuloy ang kurakot, tuloy ang pang-aabuso sa kapangyarihan.

Ikatlong bugkos ng mga amyenda sa Saligang Batas ay may kinalaman sa iba pang pulitikal na usapin, lalo na sa karapatang pantao at pambansang soberanya. Sa isang panukala, nais ilimita ang proteksyon sa kalayaan sa pamamahayag (freedom of expression) sa “responsableng ehersisyo ng kalayaan sa pamamahayag”. May panukala rin na ilimita ang soberanong kapangyarihan ng mamamayan sa simpleng eleksyon lamang. Layon nitong maliitin ang direktang pagkilos (direct action) tulad ng pag-aalsang “people power”. Sa isa pang panukala, aalisin na rin ang probisyon na nagbabawal sa dayuhang base militar na walang tratado na sinang-ayunan sa Senado. Magiging mas madulas ngayon ang pagpapatupad ng EDCA at iba pang katulad na tagibang na tratado na imposisyon ng US.

Maging ang ilang mga probisyon na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa, magsasaka, mamamalakaya, maralitang lungsod at pambansang minorya ay ipinapanukala na ring tanggalin sa bagong konstitusyon.

Sa kabuuan nito, ang panukalang Charter change ay anti-mamamayan, anti-nasyunal, pasista at sagadsaring reaksyunaryo. Ito ay daan tungo sa pagpapataw ng “constitutional dictatorship” sa mamamayan, sa tabing ng pekeng “pederalismo”. Ito ay pagbebenta ng pambansang ekonomiya at patrimonya sa dayuhang interes. Ito ay pagsagasa sa karapatang pantao, kalayaang sibil at pambansang soberanya. Ang Con-Ass na itinutulak ng mga alyado ni Duterte ay anti-demokratiko at lantarang pambabaluktot at paglabag sa mismong Konstitusyon. Sa kabila ng pagtutol ng Senado, nagsasabi ang pamunuan ng Kamara na itutuloy pa rin nila ang Con-Ass kahit walang partisipasyon ang mataas na kapulungan.

Mahalagang tungkulin ngayon ng mamamayang Pilipino ang paglaban sa Charter change at banta ng diktadura mula sa pasistang rehimeng US-Duterte. Mahalagang igiit ang pambansang soberanya laban sa pagbebenta ng Pilipinas sa mga dayuhan. Marapat ding ipagtanggol ang ating mga demokratikong karapatan at kalayaang sibil laban sa panggigipit at panunupil.

Ang hangad nating pagbabago ay hindi lamang sa anyo ng gobyerno kundi sa mas pundamental na katangian nito. Ang hangad nating pagbabago ay nagtataguyod ng pambansang kalayaan, tunay na demokrasya at makatarungang kapayapaan.

TUTULAN ANG CHA-CHA! BIGUIN ANG DIKTADURA!
CON-ASS IBASURA!
PHILIPPINES NOT FOR SALE!
IPAGTANGGOL ANG DEMOKRATIKONG KARAPATAN!
IPAGLABAN ANG SOBERANYA!
LABANAN ANG PAPET, PASISTA AT PAHIRAP NA REHIMENG US-DUTERTE!

By 

Email Newsletter